Gizlilik Bilgisi

Gizlilik Politikası :
ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI sanal ortamda kesintisiz 7/24 hizmet verebilmek için E-Belediye sistemini sizlere sunmaktadır. İnternet üzerinden yapılan işlemlerde güvenlik önemli bir unsurdur. Bu noktada işlem yapan vatandaşlarımızın güvenliğini üst seviyede tutmak için gerekli önlemleri almış durumdayız. Güvenlik konusunda gelişen teknolojiyi de takip ederek kontrollerimizi sürekli olarak yapmaktayız. Yaptığımız bazı işlemler aşağıdaki gibidir;

  • Sunucularımızla iletişiminiz, 256 bit şifrelemeyle yapılmaktadır. Güvenlik sertifikamız uluslararası geçerliliğe sahip sertifika dağıtıcıları tarafından onaylanmaktadır. Güvenli Sunucu Sertifikaları (SSL - Secure Sockets Layer) internet üzerindeki veri iletişiminde güvenliğin sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Sertifika global sign garantisi altındadır.
  • Gizliliğinizi korumak adına, eriştiğiniz bilgisayarda özel hiç bir bilgi tutulmamaktadır.
  • İşlemlerinizde kullandığınız banka kartları ile ilgili hiç bir bilgi tarafımızdan saklanmamaktadır.
  • E-Belediye uygulamamız, Visa, MasterCard ve Troy gibi kuruluşlar tarafından oluşturulan güvenlik konsorsiyumu tarafından belirtilen güvenlik kriterlerini sağlamış ve testleri geçmiştir. Sizlerin de kullanıcı olarak dikkat edilmesi gereken noktaları önemsemenizi rica ederiz. Dikkat edilecek hususlar;
  • www.sabanozu.bel.tr  dışındaki bir adresten E-Belediye uygulamasına erişmeyiniz.
  • Adres çubuğuna erişimin https ile yapıldığından emin olun. Doğru adresten eriştiğinizde, internet tarayıcınızın sağ üst, sol üst ve ya alt köşesinde iletişimin güvenli olduğunu gösteren bir kilit işareti göreceksiniz. Buna tıklayarak sertifikanın geçerliliğinden emin olabilirsiniz.
  • Sisteminizde mutlaka bir anti-virus yazılımı kurun ve sürekli güncel tutun.
  • Şifre, T.C.Kimlik No, Belediye Sicil No gibi bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın, browser da hatırlanmamasını sağlayın.
  • Halka açık bir yerde işlem yapıyorsanız dikkatli olun, işlem yaptığınız sayfaları işiniz bitince güvenli çıkış yaparak kapatmayı unutmayın.

Bilgi Güvenliği Politikası:
ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yönetimi; ISO/IEC 27001:2013 Standardı kapsamında belirlediği hedef ve politikalarını gerçekleştirmek için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini ISO/IEC 27001:2013 Standardında belirtilen gereksinimleri yerine getirecek şekilde kurarak yürütür. Bilgi Güvenliği Politikamızın Ana İlkeleri olarak;
  • ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI bünyesinde, yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,
  • ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI, hizmet verdiği vatandaşlara, Personeline, Tedarikçilerine ve çözüm ortaklarına ait tüm bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamayı,
  • Bilgi varlıkları üzerinde muhtemel riskleri tespit etmek, risk kabulü, riskten kaçınma, risk azaltma, risk kontrol etme ve riskin transferi gibi yöntemleri kullanarak bir risk yönetimi oluşturmayı sağlamayı,
  • Yasal mevzuattan, sözleşmelerdeki güvenlik maddelerinden ve iş gereksinimlerinden gelen yükümlülükleri karşılamak ve bilgilerin uygunsuz kullanımından doğacak zararları engellemeyi sağlamayı,
  • Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamayı,
  • İç ve dış kasıtlı veya kasıtsız her türlü tehditlere karşı, kurum bilgilerini korumayı sağlamayı,
  • Bilginin gizliliği ve bütünlüğü, bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumayı,
  • İş sürekliliğini sağlayarak ve olası hasarları en aza indirmeyi,
  • Sürekli İyileştirme faaliyetleri için çaba sarf ederek, Teknolojik ihtiyaçlara göre değişen ve gelişen bilgi varlıkları ve bu varlıkların gelişen ve değişen saklama, iletim ve kullanma ortamlarına uyum sağlamayı,
  • Bilgi Güvenliği ile ilgili çalışmaların sürekliliğini sağlayarak Yönetim sistemi yaşam döngüsü içerisinde sürekli iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
  • BGYS Politikalarımızı bütün çalışanlarımıza ve herkesin incelemesine açık tutmayı taahhüt ederiz.

Kişisel verilerinizin işlenme amacı
Belediyemiz nezdinde işlenen kişisel verilerinizi, gerek 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatların kurumumuza yüklemiş olduğu sorumluluk ve yükümlülükler, gerekse sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde; Kanun’un temel ilkelerine bağlı kalınarak, 5. ve 6. maddelerde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olacak şekilde işlemekteyiz. Bu kapsamda kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır:
5393 Sayılı Belediye Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, İlgili kanunlardan doğan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, Tarafımızca imzalanan sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, Tarafımızca imzalanan sözleşmeler kapsamında hizmet alımlarının sağlanması, İlgi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Belediyemizin meşru menfaatlerinin korunması, Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanının sağlanması, Kamu güvenliğini, kamu düzeninin devamını sağlamak, İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda; personel temini ve insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması, Kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin ve fiziki ortam güvenliğinin sağlanması, Resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik oluşturmak, Etkinlik, toplantı, konferans vb. faaliyetlerin yürütülmesi, Sosyal, kültürel vb. hizmetlerin planlanması ve yerine getirilmesini sağlamak, Şikâyet, öneri ve taleplerinizin gereğini yerine getirebilmek, İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması, Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi.

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
Kişisel verileriniz; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü veya elektronik olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda elde edilmektedir.
Kişisel verilerinizin hangi amaçlar ile kimlere aktarılabileceği
İşlenen kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar kapsamında ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak;
Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebi ile Sözleşmenin ifası hukuki sebebi ile ilişkili bankalara, ihale yapılan şirketlere, Meşru menfaat hukuki sebebi ile iş yaptırılan alt yüklenicilere, hizmet sunduğumuz veya hizmet aldığımız 3. kişilere, bağlı iştiraklere, Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla, İlgili mevzuatlar ve hukuki yükümlülüklerimiz gereğince resmi kurumlara aktarmaktayız.

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca haklarınız
Belediyemize başvuruda bulunarak aşağıda bulunan, Kanun kapsamındaki haklarınızı kullanabilirsiniz.
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmeyi,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmeyi,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini,
  • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini,
  • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmeyi,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Konu ile ilgili başvurularınızı sabbeled@hotmail.com adresine yazılı olarak yapmanız halinde talebiniz Belediyemizce işleme konulabilecektir. ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Platform ’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.